ОУ „Васил Левски“ – с. Славяново


установени традиции в постигането на много добри
резултати в учебно възпитателната работа на учениците.

Нашите цели


Издигане и утвърждаване престижа на училището. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа, повишаване квалификацията на учителите

Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите

Нашите приоритети


ОУ Васил Левски - Славяново

Привличане на повече ученици в училище и задържането им. Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище.

ОУ Васил Левски - Славяново

Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИКТ. Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

ОУ Васил Левски - Славяново

Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището.

ОУ Васил Левски - Славяново

Днес ОУ „Васил Левски“, Славяново е средищно защитено учебно заведение за селата от района – Попово, Горица, Берковски, Баба Тонка, Бракница. Организиран е специализиран транспорт с училищен автобус.

 

Материално-техническата база на учебното заведение включва модерно обзаведени класни стаи, компютърна зала с достъп до интернет, стая за тихи игри и занимания по интереси, физкултурен салон, библиотека, столова и просторен двор със спортна площадка и място за отдих.

 

ОУ „Васил Левски“, Славяново се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.

Визия

ОУ Васил Левски, село Славяново е учебно заведение с установени традиции в постигането на много добри резултати в учебно възпитателната работа на учениците.

Училището осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

Подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високодинамична конкурентна среда и изискванията на пазара на труда.

Възпитава учениците в уважение към законите на Република България, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.

В училището се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие личния потенциал и качества на подрастващите.

Електронен дневник


ОУ Васил Левски - Славяново

ОУ Васил Левски предлага:


  • Общообразователна подготовка и целодневно обучение от първи до седми клас
  • Общообразователна подготовка и целодневно обучение от първи до седми клас
  • Безплатни закуски за І, ІІ, ІІІ и ІV клас. Осигурен транспорт за всички ученици от близките населени места-Попово, Горица, Берковски, Баба Тонка, Бракница
ОУ Васил Левски - Славяново
ОУ Васил Левски - Славяново

Национална телефонна линия за деца на ДАЗД

116 111

Пространство за споделяне и подкрепа за деца и всички възрастни, загрижени за тях.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – безплатно и анонимно за цялата страна.